عکس نوشته شعر عاشقانه از محمدعلی بهمنی

تو تنها می توانی آخرین درمان من باشی
و بی شک دیگران بیهوده می جویند تسکینم

تو آن شعری که من جایی نمی خوانم، که میترسم
به جانت چشم زخم آید چو می گویند تحسینم

عکس نوشته شعر محمدعلی بهمنی