عکس نوشته خدا برای پروفایل

خدایا چی میشه اگه همین امشب مراد دلمو بدی

عکس خدایا چی میشه اگه همین امشب