عکس نوشته عاشقانه کجا بگردم دنبال این آرامش برای پروفایل

کجا بگردم دنبال این آرامش وقتی تو رو دارم

عاشقانه کجا بگردم دنبال این آرامش