عکس نوشته روز پدر برای پروفایل

هیچ چیز به اندازه ی یک کوه شبیه پدر نیست

عکس نوشته روز پدر