عکس نوشته اگر قرار است بیایی بیا از امیر وجود برای پروفایل

اگر قرار است بیایی بیا دل دل نکن
فقط طوری بیا که هنوز هیچ کس چنین آمدنی را به خود ندیده باشد
و دوستم داشته باش چنانکه هنوز
هیچکس چنین دوست داشتنی را به خواب هم ندیده باشد

(امیر وجود)

اگر قرار است بیایی بیا دل دل نکن