عکس نوشته آموزنده اینگونه زندگی کنیم برای پروفایل

اینگونه زندگی کنیم:
ساده اما زیبا
مصمم اما بی خیال
متواضع اما سر بلند
مهربان اما جدی
سبز اما بی ریا
عاشق اما عاقل

اینگونه زندگی کنیم ساده اما زیبا