عکس نوشته باشی نباشی دیگه فرقی نداره از ماکان بند برای پروفایل

باشی نباشی دیگه فرقی نداره همون آدم تنهام

باشی نباشی دیگه فرقی نداره