عکس نوشته عاشقانه من در تمام وجودم برای پروفایل

در سر که نه
من در تمام وجودم
عشق تو را می پرورانم

من در تمام وجودم عشق تو را می پرورانم