عکس نوشته عاشقانه شاه قلبم تویی برای پروفایل

شاه قلبم تویی
هیچ انقلابی نمی تواند
تاج و تخت تو را بگیرد

عکس نوشته عاشقانه شاه قلبم تویی