عکس نوشته عاشقانه آرامش جان برای پروفایل

آرامش جان،
این بهترین تعبیر از تمام توست

آرامش جان این بهترین تعبیر از تمام توست