عکس نوشته عاشقانه عشق هر روز از سعید بیابانکی برای پروفایل

عشق هر روز به تکرار تو بر می خیزد

عشق هر روز به تکرار تو بر می خیزد