عکس نوشته خدای من چه دارد آنکه تورا ندارد برای پروفایل

خدای من چه دارد آنکه تورا ندارد، و چه ندارد آنکه تو را دارد؟

عکس نوشته خدای من چه دارد آنکه تورا ندارد