عکس نوشته آهنگ آهای خبردار همایون شجریان برای پروفایل

پاییز اومده ، پاییز اومده
پی نامردی…

عکس نوشته آهنگ آهای خبردار همایون شجریان برای پروفایل

توی کوچه‌ ها ، یه نسیم رفته
پیِ ولگردی
توی باغچه ‌ها ، پاییز اومده
پی نامردی…
توی آسمون ، ماهُ دق میده
ماهُ دق میده ، دردِ بی دردی
پاییز اومده ، پاییز اومده
پی نامردی…
یه نسیم رفته پی ولگردی…