عکس نوشته آهنگ زدی پر از مسیح و آرش برای پروفایل

رفتن تو این آدمو راحت عوض کرد، تو بین راه یهو دلت چیو هوس کرد
لبخند توام بعد تو با من تلف شد، این آخرا رفتارتم واقعا عوض شد