عکس نوشته عاشقانه دستانت را برای پروفایل

حق دادنی نیست گرفتنیست،
دستانت را هم به من ندهی میگیرمشان

عکس نوشته عاشقانه دستانت را