عکس نوشته عاشقانه از کوروش نامی برای پروفایل

قصد جانم کرده ای جانم فدای قصد تو

عکس نوشته عاشقانه قصد جانم کرده ای