عکس نوشته عمگین شب اندوه بزرگیست برای عکس پروفایل

و شب اندوهِ بزرگیست
زمانی که تو را کم دارم!

عکس نوشته عمگین شب اندوه بزرگیست برای عکس پروفایل