عکس نوشته عاشقانه دخترونه من زیباترین زن جهانم برای پروفایل

من زیباترین زن جهانم در زیباترین نقطه‌ی جهان
یعنی همان لحظه ای که در آغوشت نگاهم‌ میکنی

عکس نوشته عاشقانه من زیباترین زن جهانم