عکس نوشته عاشقانه نمیدانم چرا برای پروفایل

نمیدانم چرا میان این همه اتفاق
تو را طوری عجیب جدی گرفته ام

عکس نوشته نمیدانم چرا میان این همه اتفاق