عکس نوشته عاشقانه شعر از فاطمه جوادی برای پروفایل

معجزه مگر چیست؟
جز زنی که با یک “کنارت هستم”
تمام دردهای مرد را تسکین میدهد…
یا آغوشِ مردی که
تنها “بودنش”
علاج تمام دردهای زن است…

(فاطمه جوادی)

عکس پروفایل عاشقانه معجزه مگر چیست