عکس نوشته عاشقانه از آدری هپبورن برای پروفایل

بهترین چیزی که در زندگی میتوان نگه داشت، یکدیگر است.

بهترین چیزی که در زندگی میتوان نگه داشت