عکس نوشته عاشقانه برای پروفایل

وخدا خواست که یعقوب نبیند یک عمر
شهر بی یار مگر ارزش دیدن دارد
صحبت از قیمت این غمزه و آن ناز مکن
ناز عاشق کشت ای دوست خریدن دارد

(شعر: شهریار)

 شهر بی یار مگر ارزش دیدن دارد