عکس پروفایل عاشقانه از هادی کامران

شعر را کوتاه دوست دارم موهای تو را بلند

پروفایل شعر را کوتاه دوست دارم موهای تو را بلند