عکس نوشته شعر از دل نرود هر آنکه از دیده برفت – عکس پروفایل

چه دروغی ست که با خود گویند:
“از دل برود هر آنکه از دیده برفت”
یک عمر گذشت و عاقبت فهمیدیم
از دل نرود هر آنکه از دیده برفت…

عکس نوشته از دل نرود هرآنکه از دیده برفت - عکس پروفایل

برچسب ها: