عکس نوشته غمگین بعد تو خنده… – عکس پروفایل

بعدِ تو خنده به لب های من انگار
حرام است؛
حرام…
(محمد فرزین)

عکس نوشته غمگین بعد تو خنده