عکس نوشته عاشقانه – عکس پروفایل

گاهی به خاطرش تحمل کن !
رفتن از دست همه بر می آید…

عکس نوشته عاشقانه