عکس نوشته شعر از امیر وجود – عکس پروفایل

اگر دوستش داری، بگو
شاید تمام دغدغه هایش
همین یک جمله باشد…
(امیر وجود)

عکس نوشته امیر وجود - اگر دوستش داری بگو