عکس نوشته عاشقانه از شعر مولانا

هیچ نرفت و نرود از دل من صورت او

هیچ نبود و نبود همسر و ماننده او

(مولانا)

عکس نوشته عاشقانه از شعر مولانا